• حتما زبان ویندوز را روی EN تنظیم نمایید (روی FA درست عمل نمیکند)