• حتما زبان ویندوز را روی EN تنظیم نمایید (روی FA درست عمل نمیکند)
 
کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
ساعت
شهریه دوره
شهریه پرداختی (25% تخفیف)
98117
Sketchup + Vray
اردیبهشت 98
35 ساعت
700000
525000
98107
REVIT architecture
اردیبهشت 98
52 ساعت
970000
723000
98114
VRAY (for 3dmax)
اردیبهشت 98
31 ساعت
550000
413000
98113
LUMION
اردیبهشت 98
25 ساعت
470000
353000
98118
AUTOCAD 2D&3D
اردیبهشت 98
42 ساعت
870000
653000
98105
3DSMAX + VRAY
خرداد 98
62 ساعت
1100000
825000
98108
RHINO + VRAY
خرداد 98
55 ساعت
970000
728000
98115
POST PRODUCTION
خرداد 98
42 ساعت
870000
653000
98106
GRASSHOPPER
خرداد 98
25 ساعت
470000
353000
98111
REVIT architecture
خرداد 98
52 ساعت
970000
723000
98112
AUTOCAD 2D&3D
خرداد 98
42 ساعت
870000
653000
98120
VRAY (for 3dmax)
خرداد 98
31 ساعت
550000
413000
98116
CORONA (for 3dmax)
خرداد 98
31 ساعت
550000
413000
98109
AUTOCAD 2D&3D
تیر 98
42 ساعت
870000
653000
98119
REVIT architecture
تیر 98
52 ساعت
970000
723000
98110
3DSMAX + VRAY
تیر 98
62 ساعت
1100000
825000