میدونی چرا:

خیلیا با وجود داشتن یک تخصص دیگه، باز هم دوست دارن که در زمینه معماری کار کنند؟

هر روز افراد بیشتری بسمت این رشته جذاب، جذب میشن؟

زمینه های شغلی فراوان:

رشته معماری از جمله معدود رشته هایی است که دارای زمینه های کاری و شغلی فراوان است. شما کمتر رشته ای را خواهید یافت که به اندازه معماری دارای شاخه و زیرشاخه های متعدد بوده و علاوه بر آن در بازار کار نیز زمینه های کاری و شغلی متعددی علاوه بر شاخه های دانشگاهی برای آن وجود داشته باشد.

دوگانگی هنر و مهندسی:

همانطور که میدانید رشته معماری از یکسو یک رشته مهندسی و از دیگرسو هنری است. بنابراین نه خشکی رشته های مهندسی را دارد و نه مانند رشته هایی مانند نقاشی و سینما و … رشته ای هنری است. همین خصیصه، از معماری یک رشته هنر مهندسی ساخته است که بسیار جذاب و بی انتهاست.

زمینه های شغلی فراوان:

رشته معماری از جمله معدود رشته هایی است که دارای زمینه های کاری و شغلی فراوان است. شما کمتر رشته ای را خواهید یافت که به اندازه معماری دارای شاخه و زیرشاخه های متعدد بوده و علاوه بر آن در بازار کار نیز زمینه های کاری و شغلی متعددی علاوه بر شاخه های دانشگاهی برای آن وجود داشته باشد.

دوگانگی هنر و مهندسی:

همانطور که میدانید رشته معماری از یکسو یک رشته مهندسی و از دیگرسو هنری است. بنابراین نه خشکی رشته های مهندسی را دارد و نه مانند رشته هایی مانند نقاشی و سینما و … رشته ای هنری است. همین خصیصه، از معماری یک رشته هنر مهندسی ساخته است که بسیار جذاب و بی انتهاست.

میدونی چرا:

خیلیا با وجود داشتن یک تخصص دیگه، باز هم دوست دارن که در زمینه معماری کار کنند؟

هر روز افراد بیشتری بسمت این رشته جذاب، جذب میشن؟

  • امتیاز کلی