دپارتمان نرم افزار

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
 
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
4-9512a
REVIT STRUCTURE
رویت کامل سازه
42ساعت
470 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/16
یکشنبه، 14-17
سه شنبه، 14-17
REVIT ARCHITECTURE
941612
ABAQUS
50 ساعت
970 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/21
یکشنبه، 14-17
سه شنبه، 14-17
ندارد
941612
Etabs & Safe
100 ساعت
1.68 میلیون تومان
2 تا 8
دکتر بادپی
1396/05/21
یکشنبه، 9-13
ندارد
941612
Safe
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
دکتر جم
1396/05/22
دوشنبه، 9-13
ندارد
941612
Robot Structure
40 ساعت
890 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/09
یکشنبه، 14-17
سه شنبه، 14-17
ندارد
941612
Xsteel
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/08
دوشنبه، 14-17
چهارشنبه، 14-17
ندارد
941612
OpenSees
25 ساعت
450 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پایور
1396/05/17
دوشنبه، 14-17
چهارشنبه، 14-17
ندارد
941612
Plaxis
35 ساعت
870 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/24
دوشنبه، 17-20
چهارشنبه، 17-20
ندارد
941612
FLAC
40 ساعت
790 هزار تومان
2 تا 8
دکتر درویش
1396/05/28
یکشنبه، 14-17
سه شنبه، 14-17
ندارد
941806
Sketchbook
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس یاشار فردیس
1396/05/25
پنجشنبه، 10:30-13
ندارد
941905
Ecotect
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس احمدرضا محمدی
1396/05/25
پنجشنبه، 10:30-13
ندارد