۲۱ فروردین
۲:۰۰ ق.ظ - ۸:۰۰ ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

سری توسعه گوناگون و حرفه ای توسعه حرفه ای

۰۱ شهریور
۲:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

آمادگی بازگشت مجدد به مدرسه

۲۹ شهریور
۲:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در زمینه هنر

۲۷ مهر
۲:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کلاس حضوری در زمان کرونا

۰۹ آذر
۵:۰۰ ب.ظ - ۹:۰۰ ب.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

شبیه سازی کلاس های حضوری در خانه

۱۰ مرداد
۲:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

اهمیت آموزش زبان های انگلیسی و آلمانی