دپارتمان نرم افزار

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
 
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
941612
ABAQUS
50 ساعت
970 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
مهندس پاینده
1395/10/05
یکشنبه، 14-17
سه شنبه، 14-17
ندارد
941612
Etabs & Safe
100 ساعت
1.68 میلیون تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
دکتر بادپی
1395/10/05
یکشنبه، 9-13
ندارد
941612
Safe
50 ساعت
980 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
دکتر جم
1395/10/06
دوشنبه، 9-13
ندارد
941612
Robot Structure
40 ساعت
890 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
مهندس فرامرزیار
1395/10/12
یکشنبه، 14-17
سه شنبه، 14-17
ندارد
941612
Xsteel
50 ساعت
980 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
مهندس فرامرزیار
1395/10/13
دوشنبه، 14-17
چهارشنبه، 14-17
ندارد
941612
OpenSees
25 ساعت
450 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
مهندس پایور
1395/10/13
دوشنبه، 14-17
چهارشنبه، 14-17
ندارد
941612
Plaxis
35 ساعت
870 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
مهندس فرامرزیار
1395/10/06
دوشنبه، 17-20
چهارشنبه، 17-20
ندارد
941612
FLAC
40 ساعت
790 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
دکتر درویش
1395/10/19
یکشنبه، 14-17
سه شنبه، 14-17
ندارد
941806
Sketchbook
20 ساعت
290 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
مهندس یاشار فردیس
1395/10/16
پنجشنبه، 10:30-13
ندارد
941905
Ecotect
20 ساعت
290 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
مهندس احمدرضا محمدی
1395/10/16
پنجشنبه، 10:30-13
ندارد